REGULAMIN

TRIATHLON SOSNOWIEC

21 Lipca 2019 r

I. ORGANIZATORZY

 • PROFIMET SPORT s. c.,  J. Janus  J. Kotarski
 • Urząd Miasta Sosnowiec
 • Współpraca

Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni

Strona internetowa zawodów: www.bikeateliertriathlon.pl

E-mail: kontakt@bikeateliertriathlon.pl

II. CELE

 • promocja Miasta Sosnowiec
 • popularyzacja triathlonu
 • propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji
 • umożliwienie współzawodnictwa poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Zawody odbędą się w dniu  21 Lipca 2019 r. Start o godz. 12:00
 • Pływanie: 485 m; start i I strefa zmian znajduje się przy Kąpielisku Stawiki w Sosnowcu. Limit czasu ukończenia pływania – 25 minut.
 • Jazda na rowerze: 21 km (4 km dojazd na pętle w centrum miasta –  2 pętle po ok. 8 km; po 2 pętli zjazd do II strefy zmian, która znajduje się w Parku Środula).
  Limit ukończenia części pływackiej i kolarskiej – 1:30 h.
 • Bieg: 5 km (3 pętle po Parku Środula); meta znajduje na przy budynku MOSIR w Parku Środula (Sosnowiec, ul. 3 Maja 51).
  Limit czasu ukończenia zawodów – 2:10 h.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wynikających z przyczyn niezależnych;

 • Miejsca (trasy, dystansu)
 • Terminu (ze względu na ogłoszenia Państwowe lub podobne)

 IV. UCZESTNICTWO

Prawo startu w zawodach posiadają osoby:

 • w przedziale wieku 16-18 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę podczas trwania zawodów;
 • które ukończyły 18 lat;
 • które wypełniły formularz zgłoszeniowy w biurze zawodów i dokonały opłaty startowej;
 • w dniu startu potwierdzą swoją tożsamość (dokument ze zdjęciem) i podpiszą stosowne oświadczenia, w tym o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu.

V. ZGŁOSZENIA

Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronach internetowych  www.bikeateliertriathlon.pl oraz zapisy.mktime.pl, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Sosnowiec. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania limitu zgłoszeń.

Organizator ustala limit 400 uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników.

VI. OPŁATA STARTOWA

Start indywidualny:

 • do 31.03.2019 – 90 zł
 • do 31.05.2019 – 110 zł
 • do 15.07.2019 (zamknięcie zapisów i opłat przez internet) – 130 zł
 • w dniu zawodów – 150 zł za start indywidualny, 100 zł za start w sztafecie.

Dla sztafet przez cały okres trwania zapisów internetowych obowiązuje stała opłata startowa

 –    90 zł (od osoby).

W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty, wpisowe nie podlega zwrotowi!

Opłatę należy dokonać na konto:

07 1050 1272 1000 0092 2455 8743

PROFIMET SPORT s. c. J. Janus J. Kotarski
41-200 Sosnowiec
ul. 3 Maja 1

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, triathlon lub triathlon sztafeta (jeśli zawodnik/zawodniczka dokonuje opłaty za start w sztafecie).

VII. KLASYFIKACJE

 Prowadzona będzie klasyfikacja:

 • kategoria Open Kobiet,
 • kategoria Open Mężczyzn,
 • kategorie wiekowe K 16-29; 30-39; 40-49; 50+,
 • kategorie wiekowe M 16-29; 30-39; 40-49; 50+,
 • klasyfikacja sztafet bez podziału na płeć i kategorie wiekowe

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia, wiek określany jest na podstawie roku urodzenia.

VIII. NAGRODY

 • Zawodnicy w klasyfikacji Open Kobiet (za miejsca I-III), Open Mężczyzn (za miejsca I-III) otrzymają nagrody  finansowe oraz trofea.
 • Zawodnicy uzyskujący miejsca I-III w kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe i trofea.
 • Pierwsze na mecie sztafety (miejsca I-III) otrzymają bony zakupowe i trofea.
 • Nagrody w kategorii open i kategoriach wiekowych się „nie dublują.”
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

IX. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Startujący w ramach pakietu startowego otrzymują:

 • komplet numerów startowych (na koszulkę, kask i rower); w przypadku sztafet – jeden komplet na cały zespół,
 • pomiar elektroniczny (wyniki będą dostępne na  stronie: zapisy.mktime.pl oraz w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji),
 • prawo do korzystania z punktów z wodą i napojami izo na trasie,
 • posiłek po zawodach,
 • koszulkę Triathlon Sosnowiec, a po przekroczeniu linii mety również pamiątkowy medal.
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze.

X. POMIAR CZASU

 • Pomiar czasu elektroniczny – za pomocą chipów (do zwrotu za linią mety). Chip należy umieścić na nodze (nad kostką LEWĄ!! Ze względu na dokładność ).
 • Zawodnicy sztafety  przekazują sobie chip w strefie zmian.
 • Zawodnik, który przekroczy linię mety bez chipa musi zgłosić ten fakt sędziemu, w biurze zawodów lub ekipie obsługującej pomiar czasu.

XI. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 • Trasa pływacka: start z plaży; każdy zawodnik jest zobowiązany posiadać własny czepek
 • Trasa kolarska: nawierzchnia asfaltowa; dozwolone korzystanie z draftingu (nie dozwolone kierownice do  jazdy na czas – lemondki); trasa zamknięta dla ruchu samochodowego. Kask obowiązkowy!
 • Trasa biegowa: nawierzchnia asfaltowa, kostka brukowa i trawiasta.

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o zawodach znajdować będą się na stronie www.bikeateliertriathlon.pl
 2. Biuro zawodów będzie się mieścić w budynku MOSIR w Parku Środula (Sosnowiec, ul. 3 Maja 51). Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów: 9:00-11:00.  Pozostawienie rzeczy w II strefie zmian do części biegowej  w godz. 9:00-11:00. Odbiór  rowerów z II strefy zmian w godz. 14:00 – 15:00. II strefa zmian będzie zlokalizowana w Parku Środula przy budynku MOSIR.
 3. Wstawianie rowerów do I strefy zmian zlokalizowanej przy Kąpielisku Stawiki (obrzeża Parku im. Leona Kruczkowskiego) do godziny 11:30.
 4. Odbiór pakietów startowych, wstawianie i odbieranie rowerów oraz rzeczy ze stref zmian będzie niemożliwe poza wyznaczonymi terminami.
 5. Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu, przebieralni i sanitariatów.
 6. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 7. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 8. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia NNW.
 9. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy zawodnika. W razie takiego wypadku lub powstałej szkody związanej   z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 11. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 12. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 13. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach.
 14. Zawody przeprowadzone będą wg niniejszego regulaminu oraz przepisów Polskiego Związku Triathlonu. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O zmianach Organizator będzie informował na stronach internetowych. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.